Tischuhr "Troika", Volkskkunst

Troika, Alexander Babel, 2001


Folk art, Filimonovo toy, The table clock